ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 41 คน วิชาเอก หลักสูตรและการสอน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นายไพทูรย์ บริจาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางวิมลจันทน์ โลกธาตุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางสมจินตนา มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางแสงสุรีพร ศรีผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย นางบุศกร บัวพุฒ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ นายสุดสาคร มากอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางสาวทัศนพร โยธิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางรุ่งพิศ เกตุคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020023 บ้านเซิม นางนันทวัน กองธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020032 บ้านแป้น นางนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางวิจิตรา มานัส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020035 บ้านหนองหอย นางจรรจิรา ประจันติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางสมบูรณ์ ปราบศัตรู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นายพิเชษฐ์ พุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020042 บ้านผือ นางอารยา นาคจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020045 บ้านคำเจริญ นางสาวชลันดา ปาระมี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020047 บ้านคำปะกั้ง นางสาวสุปรียณัฏฐ์ สิงหเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020048 บ้านปัก นางสาวนิภา สุขสำราญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020052 บ้านวัดหลวง นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา นางรัชนี สีหามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี นางปภาสินีย์ ไชยมานันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาวสาริกา โคตรโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020121 บ้านนาดี นางสาววรรณภา หล่าคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางพรพิมล แก้วมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางดวงแข พรมภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางนิรันดร สุนทร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสุดถวิล ปัดถาทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางปราณี พาโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางบังอร ว.ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางณิชาภัทร ดงงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020122 เฝ้าไร่วิทยา นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้อง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
43020123 บ้านจับไม้ นางพิศมัย กองธรรม ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
43020124 รสลินคัคณางค์ นางประภาศรี จูมพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020127 อนุบาลหนองควาย นางนพรัตน์ นามบุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ นางโสมจันทร์ ทิพเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางปานใจ เข่งดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020139 บ้านโนนสะอาด นางสาวลำดวน เหล่าโก่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางมยุรี นางาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
43020166 บ้านโนนสวรรค์ นางอัจฉรา นาคเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู