ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 4 คน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง นายณัฐภูมิ มากอง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
43020060 บ้านนาเมย นางสาวศรสวรรค์ ดังวันเลิศมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020136 บ้านหนองหลวง นางสาวอรนันท์ ผองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
43020159 บ้านโพนแพง นางสาวอมรรัตน์ โคตะมะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู