ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

106
โรงเรียนในสังกัด
18
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
58
โรงเรียนขนาดเล็ก
21
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 5
4.72
21 - 40 คน
 7
6.60
41 - 60 คน
 7
6.60
61 - 80 คน
 19
17.92
81 - 100 คน
 13
12.26
101 - 120 คน
 7
6.60
รวม
 58
54.72
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 27
25.47
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 9
8.49
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 9
8.49
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.83
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 106
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 58 แห่ง

54.72%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 36 แห่ง

33.96%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 12 แห่ง

11.32%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 88 แห่ง

83.02%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 แห่ง

16.04%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

0.94%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน 106 แห่ง 21 ตำบล
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด