ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอโพนพิสัย

59
โรงเรียนในสังกัด
8
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
33
โรงเรียนขนาดเล็ก
11
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอโพนพิสัย
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 4
6.78
21 - 40 คน
 4
6.78
41 - 60 คน
 5
8.47
61 - 80 คน
 13
22.03
81 - 100 คน
 5
8.47
101 - 120 คน
 2
3.39
รวม
 33
55.93
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 15
25.42
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 5
8.47
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
6.78
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
3.39
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 59
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 33 แห่ง

55.93%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 20 แห่ง

33.90%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง

10.17%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 51 แห่ง

86.44%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 แห่ง

11.86%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

1.69%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด