ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอเฝ้าไร่

21
โรงเรียนในสังกัด
6
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
6
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอเฝ้าไร่
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 0
0.00
21 - 40 คน
 0
0.00
41 - 60 คน
 1
4.76
61 - 80 คน
 3
14.29
81 - 100 คน
 1
4.76
101 - 120 คน
 1
4.76
รวม
 6
28.57
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 8
38.10
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
9.52
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 4
19.05
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
4.76
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 21
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 6 แห่ง

28.57%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 10 แห่ง

47.62%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 5 แห่ง

23.81%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 15 แห่ง

71.43%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 แห่ง

28.57%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด