ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด อำเภอรัตนวาปี

26
โรงเรียนในสังกัด
4
โรงเรียนขยายโอกาสฯ
19
โรงเรียนขนาดเล็ก
5
คุณภาพประจำตำบล
ที่ตั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอรัตนวาปี
นักเรียน 0-120 คน นักเรียน 121-300 คน นักเรียน 301-1,499 คน นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 1
3.85
21 - 40 คน
 3
11.54
41 - 60 คน
 1
3.85
61 - 80 คน
 3
11.54
81 - 100 คน
 7
26.92
101 - 120 คน
 4
15.38
รวม
 19
73.08
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 4
15.38
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
7.69
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
3.85
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 26
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 19 แห่ง

73.08%

นักเรียน 121 - 300 คน จำนวน 6 แห่ง

23.08%

นักเรียน 301 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง

3.85%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 22 แห่ง

84.62%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 แห่ง

15.38%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 0 แห่ง

0.00%
ข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด