59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มจุมพล จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
1,038
36
46
นายชาตรี อุ่นเรือน
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
8
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
176
8
14
นายสรวิศ ผาทอง
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
50
8
5
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
43020013 บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
8
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
301
12
21
นายวีระ โพธิรุขา
43020015 บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
8
นางนฤมล เบญจมาศ
43020017 ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
28
8
5