59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มชุมช้างบ้านผือ จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
133
8
16
นายจรูญ เวียงคำ
43020019 บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
316
19
21
นายคำล้วน วงษ์สิม
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
7
นายประลอง ไชยวี
43020021 บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
15
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
43020041 บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
14
นางสุวิภา ธุระธรรม
43020042 บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
549
22
31
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์