59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มวัดหลวงสร้างนางขาว จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายพิทยา จำวงศ์
43020050 บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
148
11
20
นายอาคม มาตา
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
212
8
15
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
43020052 บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
142
8
13
นายพิทยา บริจาค
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
124
8
13
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
43020054 บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
6
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
7
นายพิทยา จำวงศ์
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
74
8
8
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์