59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มนาหนัง จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020032 บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
166
8
13
นายธวัช ถาโท
43020033 บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
76
8
11
นายธนวัฒน์ บัวระพา
43020035 บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
174
8
13
นายสมควร มั่งมี
43020036 บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
161
8
12
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
43020037 บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
134
8
7
นายสังข์ ปาณศรี
43020038 บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
2
43020039 บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
231
10
14
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์