59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มเปงจานนคร จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020141 สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
11
18
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
43020142 บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายไพบูลย์ โสภากุล
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
13
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1
43020145 รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
224
11
15
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
43020146 บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
7
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
1
43020148 บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
43020149 บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
10
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
43020156 บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
8
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
136
8
14
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
43020158 บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
20
6
4
นายวีระ พินานิช
43020159 บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นายรวี วสันต์
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
65
8
10
นายวีระ พินานิช