59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มรัตนวาปี จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
364
16
20
นายอดุลเดช สาริคาน
43020151 บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
10
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
43020152 บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
277
11
19
นายชาญชัย ไชยคำภา
43020153 บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
87
8
6
นางศิรพรรณ แก้วสุด
43020154 บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
102
8
9
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
8
นายถาวร พิมพ์นนท์
43020161 บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
6
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
43020162 บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
96
8
10
นางนวลปรางค์ หลักมี
43020163 บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
4
43020164 นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
10
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
43020165 บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
67
8
8
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
43020166 บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
183
11
15
นายอภิศร ทิพเสนา