59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
6
นายปรีชา อาจหาญ
43020121 บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
184
8
11
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา