59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ห้องเรียน
(2563)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020148 บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
91
8
9
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
43020149 บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
121
9
10
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร