59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 59 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020001 บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
5
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
43020002 บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
7
นายเกษม คำสา
43020003 บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
69
9
12
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
43020006 บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
10
นายประดิษฐ จัดโสภา
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
5
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
43020013 บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
8
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
43020015 บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
8
นางนฤมล เบญจมาศ
43020017 ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
7
นายประลอง ไชยวี
43020021 บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
15
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
43020025 บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
11
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
43020026 บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
11
นายประพันธ์ โคตุนะ
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
นายพิทยา จำวงศ์
43020028 บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
5
นายวุฒินัย วังหอม
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
7
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
นายศรีไพร ชานนท์
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
4
43020033 บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายธนวัฒน์ บัวระพา
43020038 บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
2
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
43020044 บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นางอรชพร อำนวยการ
43020048 บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
13
นายนวน เถื่อนลือชัย
43020054 บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
6
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
นายพิทยา จำวงศ์
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
8
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
43020060 บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
43020061 บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นายมนูญ อินทะวงศ์
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
7
นายอภิชาติ ชาบุญมี
43020123 บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
10
นายเคน โพธิ์เศษ
43020126 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
นายสิริพงศ์ สายแขม
43020129 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
43020131 บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายพัทยา บุญญะรัง
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นายกุหลาบ นางาม
43020140 บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
11
นายบัวสอน จำปาศรี
43020142 บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายไพบูลย์ โสภากุล
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
13
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
1
43020146 บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
1
43020148 บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
43020149 บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
115
9
10
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
43020151 บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
10
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
43020153 บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นางศิรพรรณ แก้วสุด
43020154 บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
9
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
7
นายถาวร พิมพ์นนท์
43020156 บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
9
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
43020158 บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
3
นายวีระ พินานิช
43020159 บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นายรวี วสันต์
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
10
นายวีระ พินานิช
43020161 บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
6
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
43020162 บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
10
นางนวลปรางค์ หลักมี
43020163 บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
4
43020164 นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
9
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
43020165 บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย