โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2563)
ผู้บริหาร
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 157 นายวีระ โพธิรุขา
43020019 บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 80 นายคำล้วน วงษ์สิม
43020042 บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 150 นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
43020046 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 122 นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
43020047 บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 64 นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
43020050 บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายอาคม มาตา
43020057 บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 52 นายมนตรี ฮักหอม
43020059 บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 71 นายสุรชัย ทินกระโทก
43020122 เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 91 นายอุดม หวังหมู่กลาง
43020124 รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 65 นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
43020125 บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 104 นายทองคำ ปาปะโข
43020137 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 63 นายไกรสร พิมพ์ประชา
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 104 นายรังสิต ทรงเย็น
43020139 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 119 นายปกครอง ธานัง
43020141 สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 32 นายเอกศักดิ์ แสนวัง
43020145 รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
43020152 บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 55 นายชาญชัย ไชยคำภา
43020166 บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 47 นายอภิศร ทิพเสนา