โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ผู้บริหาร
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 140 นายวีระ โพธิรุขา
43020019 บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 60 นายคำล้วน วงษ์สิม
43020042 บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 140 นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
43020046 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 98 นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
43020047 บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 76 นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
43020050 บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 57 นายอาคม มาตา
43020057 บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 56 นายมนตรี ฮักหอม
43020059 บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 68 นายสุรชัย ทินกระโทก
43020122 เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 100 นายอุดม หวังหมู่กลาง
43020124 รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 58 นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
43020125 บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 111 นายทองคำ ปาปะโข
43020137 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 62 นายไกรสร พิมพ์ประชา
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 106 นายรังสิต ทรงเย็น
43020139 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 124 นายปกครอง ธานัง
43020141 สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 นายเอกศักดิ์ แสนวัง
43020145 รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 48 นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
43020152 บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 67 นายชาญชัย ไชยคำภา
43020166 บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 42 นายอภิศร ทิพเสนา