59

อำเภอโพนพิสัย

21

อำเภอเฝ้าไร่

26

อำเภอรัตนวาปี
เส้นทางจากเขตไปโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 106 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด]
รหัสโรงเรียน โรงเรียน เส้นทางจากเขตไปโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท นักเรียน
(2564)
ห้องเรียน
(2564)
บุคลากร ผู้บริหาร
43020001 บ้านกุดบง แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
5
นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
43020002 บ้านใหม่ แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
7
นายเกษม คำสา
43020003 บ้านนิคมดงบัง แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
45
8
7
ว่าที่ ร.ต.ภัทรดิษย์ บุญธะรา
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
69
9
12
นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
43020005 บ้านโนนฤาษี แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
138
8
13
นายเตียงทอง ชัยจันทา
43020006 บ้านหนองกุ้ง แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
60
8
10
นายประดิษฐ จัดโสภา
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
9
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว แสดงเส้นทาง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
1,029
38
46
นายชาตรี อุ่นเรือน
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
56
8
8
นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
170
8
13
นายสรวิศ ผาทอง
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
40
8
5
นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
43020013 บ้านนาตาล แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
88
8
8
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
289
12
20
นายวีระ โพธิรุขา
43020015 บ้านปักหมู แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
38
8
7
นางสุจิตรา ป้องโกเซ
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
8
นางนฤมล เบญจมาศ
43020017 ยูเนสโกสัมมนา แสดงเส้นทาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
32
8
5
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง แสดงเส้นทาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
16
นายจรูญ เวียงคำ
43020019 บ้านบัว แสดงเส้นทาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
279
19
21
นายคำล้วน วงษ์สิม
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง แสดงเส้นทาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
98
8
7
นายประลอง ไชยวี
43020021 บ้านโพนทัน แสดงเส้นทาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
30
8
2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี แสดงเส้นทาง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
15
นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
43020023 บ้านเซิม แสดงเส้นทาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
334
16
17
นายวิโรจน์ ศิลาคม
43020024 บ้านท่าหนองพันทา แสดงเส้นทาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
146
8
11
นายกรพล การินทร์
43020025 บ้านโคกกลาง แสดงเส้นทาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
109
8
11
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
43020026 บ้านคำตอยูง แสดงเส้นทาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
81
8
11
นายประพันธ์ โคตุนะ
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก แสดงเส้นทาง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
23
8
3
นายพิทยา จำวงศ์
43020028 บ้านหนองแหวน แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
36
7
5
นายวุฒินัย วังหอม
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
7
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
73
8
7
นายศรีไพร ชานนท์
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
34
8
4
43020032 บ้านแป้น แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
162
8
13
นายธวัช ถาโท
43020033 บ้านกุดแกลบ แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายธนวัฒน์ บัวระพา
43020035 บ้านหนองหอย แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
173
8
13
นายสมควร มั่งมี
43020036 บ้านก่องขันธ์ แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
171
8
12
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
43020037 บ้านดงสระพัง แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
137
8
8
นายสังข์ ปาณศรี
43020038 บ้านต้อนเหนือ แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
7
2
2
43020039 บ้านนาหนัง แสดงเส้นทาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
217
10
14
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง แสดงเส้นทาง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
0
0
0
43020041 บ้านหนองแอก แสดงเส้นทาง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
130
8
14
นางสุวิภา ธุระธรรม
43020042 บ้านผือ แสดงเส้นทาง บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
523
21
33
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
43020044 บ้านคำจำปา แสดงเส้นทาง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
85
8
9
นางอรชพร อำนวยการ
43020045 บ้านคำเจริญ แสดงเส้นทาง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
125
8
13
นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม
43020046 บ้านโพธิ์ แสดงเส้นทาง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
407
21
25
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
43020047 บ้านคำปะกั้ง แสดงเส้นทาง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
314
11
19
นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์
43020048 บ้านปัก แสดงเส้นทาง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
116
8
13
นายนวน เถื่อนลือชัย
43020050 บ้านดงกำพี้ แสดงเส้นทาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
158
11
19
นายอาคม มาตา
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย แสดงเส้นทาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
196
8
15
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
43020052 บ้านวัดหลวง แสดงเส้นทาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
145
8
14
นายพิทยา บริจาค
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา แสดงเส้นทาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
121
8
13
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
43020054 บ้านสร้างนางขาว แสดงเส้นทาง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
58
8
6
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี แสดงเส้นทาง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
59
8
7
นายพิทยา จำวงศ์
43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง แสดงเส้นทาง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
80
8
8
นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
43020057 บ้านหนองอั้ว แสดงเส้นทาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
240
11
19
นายมนตรี ฮักหอม
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ แสดงเส้นทาง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
147
8
15
นายวชิราวุธ บัวแพง
43020059 บ้านเชียงอาด แสดงเส้นทาง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
246
11
20
นายสุรชัย ทินกระโทก
43020060 บ้านนาเมย แสดงเส้นทาง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์
43020061 บ้านโคกหัวภู แสดงเส้นทาง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
9
นายมนูญ อินทะวงศ์
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น แสดงเส้นทาง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
7
นายอภิชาติ ชาบุญมี
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก แสดงเส้นทาง นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
148
8
7
นายปรีชา อาจหาญ
43020121 บ้านนาดี แสดงเส้นทาง นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
175
8
11
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
43020122 เฝ้าไร่วิทยา แสดงเส้นทาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
345
16
24
นายอุดม หวังหมู่กลาง
43020123 บ้านจับไม้ แสดงเส้นทาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
68
9
10
นายเคน โพธิ์เศษ
43020124 รสลินคัคณางค์ แสดงเส้นทาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
239
12
18
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
43020125 บ้านนาฮำ แสดงเส้นทาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
356
20
24
นายทองคำ ปาปะโข
43020126 บ้านหนองยาง แสดงเส้นทาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
10
นายสิริพงศ์ สายแขม
43020127 อนุบาลหนองควาย แสดงเส้นทาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
633
25
31
นายชัยยงค์ คลังกลาง
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แสดงเส้นทาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
182
11
17
นายศาสตรา ทับชา
43020129 บ้านโพนทอง แสดงเส้นทาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
43
8
7
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
43020130 บ้านท่าคำบง แสดงเส้นทาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
151
8
10
นายโสภณ จันทวงศ์
43020131 บ้านหนองวัวชุม แสดงเส้นทาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
61
8
6
นายพัทยา บุญญะรัง
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
135
8
12
นายพงษ์พิทยา มาตรา
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
163
8
12
นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
43020134 บ้านหนองบัวเงิน แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
157
8
11
นายนุกูล เข่งดี
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
77
8
9
นายกุหลาบ นางาม
43020136 บ้านหนองหลวง แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
155
8
11
นายเสริม นาหนอง
43020137 บ้านแบง แสดงเส้นทาง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
276
11
17
นายไกรสร พิมพ์ประชา
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
413
22
22
นายรังสิต ทรงเย็น
43020139 บ้านโนนสะอาด แสดงเส้นทาง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
382
20
23
นายปกครอง ธานัง
43020140 บ้านคำโคนสว่าง แสดงเส้นทาง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
106
8
11
นายบัวสอน จำปาศรี
43020141 สุทธสิริโสภา แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
160
11
17
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
43020142 บ้านนาทับไฮ แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
72
8
11
นายไพบูลย์ โสภากุล
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
13
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
42
8
1
43020145 รุจีจินตกานนท์ แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
221
11
15
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
43020146 บ้านหนองเค็ม แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
71
8
7
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง แสดงเส้นทาง นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
33
8
1
43020148 บ้านดอนเหมือด แสดงเส้นทาง บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
101
8
9
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
43020149 บ้านต้อน แสดงเส้นทาง บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
115
9
10
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
364
16
20
นายอดุลเดช สาริคาน
43020151 บ้านนาสิงห์ แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
84
8
10
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
43020152 บ้านนายาง แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
276
11
19
นายชาญชัย ไชยคำภา
43020153 บ้านสามัคคีชัย แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
82
8
6
นางศิรพรรณ แก้วสุด
43020154 บ้านโปร่งสำราญ แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
107
8
9
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 แสดงเส้นทาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
115
8
7
นายถาวร พิมพ์นนท์
43020156 บ้านดงดาล แสดงเส้นทาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
99
8
9
นางอุไรวรรณ คำปัญญา
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน แสดงเส้นทาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
139
8
14
นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
43020158 บ้านหนองคอน แสดงเส้นทาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
19
6
3
นายวีระ พินานิช
43020159 บ้านโพนแพง แสดงเส้นทาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
55
8
8
นายรวี วสันต์
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง แสดงเส้นทาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
10
นายวีระ พินานิช
43020161 บ้านหนองแก้ว แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
78
8
6
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
43020162 บ้านน้ำเป แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
97
8
10
นางนวลปรางค์ หลักมี
43020163 บ้านตาลชุม แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
27
8
4
43020164 นิคมเจริญชัย แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
108
8
9
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
43020165 บ้านนาชุมช้าง แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-ประถมศึกษา
66
8
8
นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย
43020166 บ้านโนนสวรรค์ แสดงเส้นทาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
177
11
15
นายอภิศร ทิพเสนา