กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 11 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
กุดบง
63
นายเกษม คำสา
2
จุมพล
120
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
3
ชุมช้างบ้านผือ
108
นายจรูญ เวียงคำ
4
เซิมโพธิ์
129
นายชารี แพนแสง
5
วัดหลวงสร้างนางขาว
85
นายพิทยา บริจาค
6
ทุ่งหลวงต่างคำ
102
นายวชิราวุธ บัวแพง
7
นาหนัง
73
นายสังข์ ปาณศรี
8
เปงจานนคร
128
นายวีระ พินานิช
9
รัตนวาปี
123
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
10
เฝ้าไร่
160
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
11
วังหลวงหนองหลวง
143
นายนุกูล เข่งดี