กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 11 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
กุดบง
63
นายเกษม คำสา
2
จุมพล
122
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
3
ชุมช้างบ้านผือ
106
นายจรูญ เวียงคำ
4
เซิมโพธิ์
131
นายชารี แพนแสง
5
วัดหลวงสร้างนางขาว
86
นายพิทยา บริจาค
6
ทุ่งหลวงต่างคำ
102
นายวชิราวุธ บัวแพง
7
นาหนัง
72
นายสังข์ ปาณศรี
8
เปงจานนคร
131
นายวีระ พินานิช
9
รัตนวาปี
125
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
10
เฝ้าไร่
164
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
11
วังหลวงหนองหลวง
144
นายนุกูล เข่งดี