โรงเรียนในประเภทและโครงการ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก จำนวน 0 โรงเรียน
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1