โรงเรียนบ้านก่องขันธ์

161
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430263 โทรสาร 042430263 อีเมล 43020036@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.bkk.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
25
15
40
ประถมศึกษา
6
63
58
121
รวมทั้งหมด
8
88
73
161
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.4
33.89
31.11
33.83
36.56
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

24.84%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน

75.16%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
38.9
55.07
47.4
ภาษาอังกฤษ
20.28
31.11
33.89
คณิตศาสตร์
33.33
34.44
31.11
วิทยาศาสตร์
36.72
37.53
33.83
รวม
32.31
39.54
36.56