โรงเรียนรสลินคัคณางค์

263
จำนวนนักเรียน
12
ห้องเรียน
17
ครู/บุคลากร
12
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
หมู่ที่ 4 ท่าหายโศก ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0817694132 โทรสาร - อีเมล 43020124@hotmail.go.th
เว็บไซต์ rkn.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
22
16
38
ประถมศึกษา
7
82
78
160
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
28
37
65
รวมทั้งหมด
12
132
131
263
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.29
27.5
30
32.46
34.31
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
60.83
32.17
19.67
29.13
35.45
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 38 คน

14.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 160 คน

60.84%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 65 คน

24.71%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.66
54.83
47.29
ภาษาอังกฤษ
26.96
30.98
27.5
คณิตศาสตร์
36.3
30.65
30
วิทยาศาสตร์
38.78
37.09
32.46
รวม
36.18
38.39
34.31
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.83
44.9
60.83
ภาษาอังกฤษ
26
26
32.17
คณิตศาสตร์
20
28.4
19.67
วิทยาศาสตร์
32
37.4
29.13
รวม
30.96
34.18
35.45