โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘

74
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘
หมู่ที่ 8 บ้านโนนห้วยทราย ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 0945741585 โทรสาร - อีเมล 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.pmi.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
7
6
13
ประถมศึกษา
6
28
33
61
รวมทั้งหมด
8
35
39
74
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.81
28.06
30
34.19
34.77
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกุหลาบ นางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

17.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน

82.43%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.3
62.71
46.81
ภาษาอังกฤษ
25.5
35
28.06
คณิตศาสตร์
36
54.17
30
วิทยาศาสตร์
44.3
46.75
34.19
รวม
37.53
49.66
34.77