โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

155
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
หมู่ที่ 5 ดอนเม็ก ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-430276 โทรสาร อีเมล 43020120@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nonyang.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
18
13
31
ประถมศึกษา
6
70
54
124
รวมทั้งหมด
8
88
67
155
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52.57
32.5
36.43
41.91
40.85
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปรีชา อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 124 คน

80.00%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.01
58.08
52.57
ภาษาอังกฤษ
29.77
32.03
32.5
คณิตศาสตร์
43.64
40.94
36.43
วิทยาศาสตร์
45.45
45.34
41.91
รวม
40.97
44.1
40.85