โรงเรียนบ้านนาดี

184
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาดี
หมู่ที่ 6 นาอุดม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43230
โทรศัพท์ 0981023895 โทรสาร อีเมล 43020121@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ bnd.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
21
35
ประถมศึกษา
6
77
72
149
รวมทั้งหมด
8
91
93
184
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.96
31.67
27.08
34.19
33.23
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 35 คน

19.02%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 149 คน

80.98%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.74
60.58
39.96
ภาษาอังกฤษ
38.5
46.09
31.67
คณิตศาสตร์
33.75
35.63
27.08
วิทยาศาสตร์
41.13
45.88
34.19
รวม
38.28
47.05
33.23