ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563)

15,708
จำนวนนักเรียน
8,073
นักเรียนชาย
7,635
นักเรียนหญิง
1,017
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
5
24
38
62
111
687
707
1,394
114
819
721
1,540
รวมอนุบาล
230
1,530
1,466
2,996
119
865
846
1,711
121
978
979
1,957
ประถมศึกษาปีที่ 3
118
1,018
953
1,971
ประถมศึกษาปีที่ 4
119
945
924
1,869
ประถมศึกษาปีที่ 5
120
997
878
1,875
ประถมศึกษาปีที่ 6
119
970
884
1,854
รวมประถมศึกษา
716
5,773
5,464
11,237
มัธยมศึกษาปีที่ 1
24
247
244
491
มัธยมศึกษาปีที่ 2
25
271
250
521
22
252
211
463
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
71
770
705
1,475
รวมทั้งหมด
1,017
8,073
7,635
15,708
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
59
552
4,363
4,039
8,402
21
238
2,240
2,172
4,412
26
227
1,470
1,424
2,894
รวมทั้งหมด
106
1,017
8,073
7,635
15,708
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
9
104
933
940
1,873
4
35
300
326
626
8
65
258
276
534
5
51
377
306
683
5
44
253
210
463
5
43
312
288
600
7
52
506
443
949
4
40
360
329
689
5
58
580
499
1,079
3
30
365
320
685
4
30
119
102
221
5
63
576
556
1,132
2
16
179
160
339
6
51
465
489
954
5
60
568
520
1,088
3
48
452
447
899
6
51
284
283
567
7
62
368
335
703
2
17
104
108
212
6
59
503
531
1,034
5
38
211
167
378
รวมทั้งหมด
106
1,017
8,073
7,635
15,708
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2996 คน

19.07%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11237 คน

71.54%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1475 คน

9.39%
รายละเอียดทั้งหมด