ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

15,411
จำนวนนักเรียน
7,905
นักเรียนชาย
7,506
นักเรียนหญิง
1,012
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
5
27
28
55
110
724
688
1,412
110
706
721
1,427
รวมอนุบาล
225
1,457
1,437
2,894
120
849
777
1,626
119
875
845
1,720
ประถมศึกษาปีที่ 3
121
980
999
1,979
ประถมศึกษาปีที่ 4
119
1,045
960
2,005
ประถมศึกษาปีที่ 5
118
953
922
1,875
ประถมศึกษาปีที่ 6
119
995
874
1,869
รวมประถมศึกษา
716
5,697
5,377
11,074
มัธยมศึกษาปีที่ 1
23
247
210
457
มัธยมศึกษาปีที่ 2
24
252
241
493
24
252
241
493
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
71
751
692
1,443
รวมทั้งหมด
1,012
7,905
7,506
15,411
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
58
543
4,233
3,956
8,189
21
242
2,213
2,151
4,364
26
227
1,459
1,399
2,858
รวมทั้งหมด
105
1,012
7,905
7,506
15,411
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
9
106
905
922
1,827
4
35
299
321
620
7
57
252
264
516
5
51
341
292
633
5
42
251
204
455
5
43
307
302
609
7
52
489
450
939
4
40
358
312
670
5
56
572
475
1,047
3
29
343
310
653
4
32
116
104
220
5
65
563
544
1,107
2
16
170
153
323
6
51
472
491
963
5
60
551
519
1,070
3
50
457
444
901
6
51
282
271
553
7
62
364
319
683
2
17
115
101
216
6
59
492
536
1,028
5
38
206
172
378
รวมทั้งหมด
105
1,012
7,905
7,506
15,411
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2894 คน

18.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11074 คน

71.86%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1443 คน

9.36%
รายละเอียดทั้งหมด