ข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
43020001
บ้านกุดบง
77
18
9
6
7
11
2
52
57
42
43020002
บ้านใหม่
69
22
8
6
12
9
7
35
52
32
43020003
บ้านนิคมดงบัง
27
9
11
8
5
0
0
13
16
11
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
81
10
3
2
16
14
11
55
64
51
43020005
บ้านโนนฤาษี
128
13
10
8
20
10
5
95
108
88
43020006
บ้านหนองกุ้ง
68
20
3
3
6
14
3
42
51
33
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
67
6
4
2
18
11
6
43
52
36
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
17
3
1
1
2
0
0
12
16
12
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
1,038
70
46
23
250
174
113
718
818
636
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
61
5
1
1
17
12
9
39
48
36
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
176
23
6
3
20
17
11
133
153
124
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
50
3
3
1
13
9
8
34
38
31
43020013
บ้านนาตาล
91
8
8
5
11
9
5
72
74
65
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
301
34
25
12
53
24
16
214
252
193
43020015
บ้านปักหมู
43
6
2
1
8
2
0
29
39
26
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
85
2
5
1
9
4
2
74
76
68
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
28
2
0
0
2
4
1
24
24
21
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
133
9
10
3
36
25
19
88
98
75
43020019
บ้านบัว
316
45
37
14
38
9
6
233
270
208
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
107
8
6
2
8
14
5
91
87
78
43020021
บ้านโพนทัน
30
9
11
6
3
1
1
18
18
13
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
97
11
7
5
19
11
7
67
79
61
43020023
บ้านเซิม
351
38
15
8
51
36
18
262
300
237
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
154
22
9
7
20
22
11
112
123
99
43020025
บ้านโคกกลาง
106
12
10
6
21
21
12
73
75
60
43020026
บ้านคำตอยูง
78
16
6
5
10
8
6
52
64
50
43020027
บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
20
1
0
0
1
1
1
18
19
18
43020028
บ้านหนองแหวน
46
4
1
0
6
6
4
36
39
33
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
74
15
1
1
7
19
3
52
54
36
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
68
2
2
0
17
11
8
49
55
44
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
39
1
8
1
10
4
3
28
27
20
43020032
บ้านแป้น
166
25
18
13
20
11
7
121
137
112
43020033
บ้านกุดแกลบ
76
14
9
8
7
6
3
55
61
51
43020035
บ้านหนองหอย
174
24
13
12
20
19
8
130
142
118
43020036
บ้านก่องขันธ์
161
23
14
10
15
15
8
123
132
112
43020037
บ้านดงสระพัง
134
10
7
3
26
21
14
98
106
87
43020038
บ้านต้อนเหนือ
7
0
0
0
0
0
0
7
7
7
43020039
บ้านนาหนัง
231
29
24
9
29
13
6
173
194
151
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก
136
12
13
6
21
16
9
103
107
89
43020042
บ้านผือ
549
49
27
17
88
58
33
412
464
377
43020044
บ้านคำจำปา
90
10
5
5
16
13
9
64
72
60
43020045
บ้านคำเจริญ
128
23
14
9
19
13
8
86
101
76
43020046
บ้านโพธิ์
435
36
14
7
91
85
49
308
336
266
43020047
บ้านคำปะกั้ง
295
32
24
14
53
35
20
210
236
187
43020048
บ้านปัก
131
11
11
6
24
19
12
96
101
84
43020050
บ้านดงกำพี้
148
12
6
2
18
23
7
118
119
98
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
212
14
9
6
32
28
16
166
175
151
43020052
บ้านวัดหลวง
142
16
17
12
18
11
5
108
114
97
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
124
9
13
4
21
18
8
94
93
75
43020054
บ้านสร้างนางขาว
67
7
4
3
9
11
6
51
52
45
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
60
5
4
4
20
9
4
35
47
30
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
74
1
8
0
16
12
5
57
54
45
43020057
บ้านหนองอั้ว
236
31
15
7
27
13
7
178
208
164
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
138
10
8
4
19
14
9
109
116
100
43020059
บ้านเชียงอาด
252
30
17
13
44
37
19
178
198
156
43020060
บ้านนาเมย
77
3
10
3
9
7
2
65
60
53
43020061
บ้านโคกหัวภู
60
2
1
1
15
8
6
43
51
41
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
73
13
4
4
5
3
1
55
66
53
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
155
15
3
0
24
20
12
116
132
105
43020121
บ้านนาดี
184
21
12
8
25
23
13
138
149
124
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
347
25
26
7
61
47
27
261
274
224
43020123
บ้านจับไม้
68
2
1
1
14
11
5
52
56
46
43020124
รสลินคัคณางค์
263
15
5
2
53
47
26
195
211
171
43020125
บ้านนาฮำ
356
41
19
10
72
42
25
243
295
218
43020126
บ้านหนองยาง
98
22
10
7
13
15
6
63
73
51
43020127
อนุบาลหนองควาย
653
50
59
31
115
77
52
488
517
436
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
179
29
17
9
10
8
2
140
154
126
43020129
บ้านโพนทอง
45
4
2
0
11
10
7
30
33
25
43020130
บ้านท่าคำบง
141
17
9
6
33
25
15
91
107
78
43020131
บ้านหนองวัวชุม
70
8
4
1
9
5
4
53
61
49
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
133
9
6
3
16
14
8
108
113
99
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
168
21
18
11
24
15
10
123
135
111
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
159
16
21
10
19
12
7
124
126
108
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
74
4
6
2
13
10
6
57
58
49
43020136
บ้านหนองหลวง
150
8
5
2
38
33
23
104
112
91
43020137
บ้านแบง
270
16
17
7
36
32
17
218
221
194
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
419
55
25
16
52
62
22
312
332
263
43020139
บ้านโนนสะอาด
366
22
18
9
63
60
30
281
288
242
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
114
10
17
9
14
14
5
90
83
73
43020141
สุทธสิริโสภา
160
28
5
5
21
20
13
111
135
104
43020142
บ้านนาทับไฮ
72
1
3
1
15
7
7
56
62
54
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
85
8
4
4
14
14
10
63
67
59
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
40
4
2
1
8
10
4
28
28
21
43020145
รุจีจินตกานนท์
224
20
12
6
56
36
28
148
176
134
43020146
บ้านหนองเค็ม
82
8
11
4
23
10
8
51
61
42
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
40
2
3
1
6
8
5
32
29
27
43020148
บ้านดอนเหมือด
91
13
1
1
16
16
11
62
74
57
43020149
บ้านต้อน
121
16
6
4
19
18
7
86
97
74
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
364
38
19
13
52
38
23
274
307
253
43020151
บ้านนาสิงห์
88
5
6
3
28
17
12
55
65
47
43020152
บ้านนายาง
277
19
14
6
50
35
17
208
228
182
43020153
บ้านสามัคคีชัย
87
9
7
3
18
13
6
60
67
49
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
102
0
2
0
25
17
10
77
83
68
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
116
5
8
3
21
13
5
90
95
77
43020156
บ้านดงดาล
102
10
4
2
17
7
7
75
91
74
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
136
7
9
3
28
20
14
101
107
89
43020158
บ้านหนองคอน
20
2
0
0
2
5
1
16
15
12
43020159
บ้านโพนแพง
55
1
1
0
17
4
4
37
50
36
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
65
6
8
6
16
5
4
43
52
40
43020161
บ้านหนองแก้ว
81
6
3
3
7
9
5
68
69
64
43020162
บ้านน้ำเป
96
8
3
1
12
10
4
76
83
68
43020163
บ้านตาลชุม
33
1
2
0
8
8
6
24
23
20
43020164
นิคมเจริญชัย
107
13
9
6
29
15
11
65
83
58
43020165
บ้านนาชุมช้าง
67
9
1
1
10
11
5
48
55
42
43020166
บ้านโนนสวรรค์
183
13
7
3
34
36
16
136
140
114