จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 106 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020001
บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
8
39
38
77
43020002
บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
8
31
38
69
43020003
บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
8
16
11
27
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
9
40
41
81
43020005
บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
8
63
65
128
43020006
บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย
8
30
38
68
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
8
33
34
67
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
8
6
11
17
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
36
493
545
1,038
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
8
31
30
61
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
8
92
84
176
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
8
28
22
50
43020013
บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
8
50
41
91
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
12
148
153
301
43020015
บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
8
27
16
43
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย
8
48
37
85
43020017
ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
8
16
12
28
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
77
56
133
43020019
บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย
19
171
145
316
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
58
49
107
43020021
บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
8
16
14
30
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย
8
55
42
97
43020023
บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
16
188
163
351
43020024
บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
8
79
75
154
43020025
บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
8
55
51
106
43020026
บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
8
38
40
78
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
6
9
11
20
43020028
บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
26
20
46
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
47
27
74
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
39
29
68
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
14
25
39
43020032
บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
8
98
68
166
43020033
บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
8
39
37
76
43020035
บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
8
88
86
174
43020036
บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
8
88
73
161
43020037
บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
8
69
65
134
43020038
บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
2
2
5
7
43020039
บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
10
122
109
231
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย
8
71
65
136
43020042
บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย
22
294
255
549
43020044
บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
50
40
90
43020045
บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
65
63
128
43020046
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
22
228
207
435
43020047
บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
12
169
126
295
43020048
บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
68
63
131
43020050
บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
11
75
73
148
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
8
96
116
212
43020052
บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
8
69
73
142
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
8
60
64
124
43020054
บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
34
33
67
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
34
26
60
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
42
32
74
43020057
บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
12
127
109
236
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
67
71
138
43020059
บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
11
133
119
252
43020060
บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
39
38
77
43020061
บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
28
32
60
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
45
28
73
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
8
88
67
155
43020121
บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
8
91
93
184
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
16
182
165
347
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
9
34
34
68
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
12
132
131
263
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
18
182
174
356
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
8
46
52
98
43020127
อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
25
335
318
653
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่
11
96
83
179
43020129
บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่
8
27
18
45
43020130
บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
8
73
68
141
43020131
บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่
8
37
33
70
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่
8
60
73
133
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
78
90
168
43020134
บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
8
89
70
159
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
35
39
74
43020136
บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
8
75
75
150
43020137
บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
11
128
142
270
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
22
209
210
419
43020139
บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
18
192
174
366
43020140
บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
8
51
63
114
43020141
สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี
11
95
65
160
43020142
บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
8
37
35
72
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
39
46
85
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
21
19
40
43020145
รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี
11
122
102
224
43020146
บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี
8
36
46
82
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
8
18
22
40
43020148
บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
8
44
47
91
43020149
บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
9
60
61
121
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
16
176
188
364
43020151
บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
38
50
88
43020152
บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
11
127
150
277
43020153
บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
45
42
87
43020154
บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
59
43
102
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
58
58
116
43020156
บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
8
53
49
102
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
8
72
64
136
43020158
บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
6
13
7
20
43020159
บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
8
35
20
55
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
8
38
27
65
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
8
38
43
81
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
8
56
40
96
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
8
17
16
33
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
8
49
58
107
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
8
36
31
67
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
11
88
95
183