จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 106 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020001
บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
8
38
34
72
43020002
บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
8
31
35
66
43020003
บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
8
21
24
45
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
9
29
40
69
43020005
บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
8
73
65
138
43020006
บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย
8
28
32
60
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
8
32
34
66
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
0
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
38
488
541
1,029
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
8
30
26
56
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
8
88
82
170
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
8
25
15
40
43020013
บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
8
47
41
88
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
12
138
151
289
43020015
บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
8
23
15
38
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย
8
47
38
85
43020017
ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
8
19
13
32
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
70
55
125
43020019
บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย
19
149
130
279
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
46
52
98
43020021
บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
8
18
12
30
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย
8
58
43
101
43020023
บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
16
184
150
334
43020024
บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
8
79
67
146
43020025
บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
8
55
54
109
43020026
บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
8
40
41
81
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
11
12
23
43020028
บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
7
20
16
36
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
53
19
72
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
39
34
73
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
14
20
34
43020032
บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
8
95
67
162
43020033
บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
8
35
37
72
43020035
บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
8
89
84
173
43020036
บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
8
90
81
171
43020037
บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
8
67
70
137
43020038
บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
2
2
5
7
43020039
บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
10
111
106
217
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย
8
66
64
130
43020042
บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย
21
277
246
523
43020044
บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
52
33
85
43020045
บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
61
64
125
43020046
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
21
216
191
407
43020047
บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
11
182
132
314
43020048
บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
61
55
116
43020050
บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
11
82
76
158
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
8
87
109
196
43020052
บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
8
68
77
145
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
8
62
59
121
43020054
บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
30
28
58
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
30
29
59
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
45
35
80
43020057
บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
11
125
115
240
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
71
76
147
43020059
บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
11
125
121
246
43020060
บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
38
39
77
43020061
บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
25
36
61
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
48
30
78
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
8
84
64
148
43020121
บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
8
86
89
175
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
16
175
170
345
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
9
34
34
68
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
12
117
122
239
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
20
186
170
356
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
8
51
48
99
43020127
อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
25
321
312
633
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่
11
93
89
182
43020129
บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่
8
26
17
43
43020130
บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
8
81
70
151
43020131
บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่
8
30
31
61
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่
8
58
77
135
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
78
85
163
43020134
บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
8
85
72
157
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
42
35
77
43020136
บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
8
78
77
155
43020137
บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
11
131
145
276
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
22
205
208
413
43020139
บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
20
204
178
382
43020140
บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
8
48
58
106
43020141
สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี
11
92
68
160
43020142
บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
8
35
37
72
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
40
44
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
21
21
42
43020145
รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี
11
123
98
221
43020146
บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี
8
34
37
71
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
8
19
14
33
43020148
บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
8
54
47
101
43020149
บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
9
61
54
115
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
16
175
189
364
43020151
บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
33
51
84
43020152
บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
11
130
146
276
43020153
บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
42
40
82
43020154
บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
57
50
107
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
55
60
115
43020156
บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
8
48
51
99
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
8
73
66
139
43020158
บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
6
12
7
19
43020159
บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
8
35
20
55
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
8
38
28
66
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
8
34
44
78
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
8
61
36
97
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
8
14
13
27
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
8
50
58
108
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
8
38
28
66
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
11
85
92
177