จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน วังหลวงหนองหลวง จำนวน 11 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020127
อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
25
335
318
653
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่
11
96
83
179
43020129
บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่
8
27
18
45
43020130
บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
8
73
68
141
43020131
บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่
8
37
33
70
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่
8
60
73
133
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
78
90
168
43020134
บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
8
89
70
159
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
35
39
74
43020136
บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
8
75
75
150
43020137
บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
11
128
142
270