จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน จุมพล จำนวน 9 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
36
493
545
1,038
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
8
31
30
61
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
8
92
84
176
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
8
28
22
50
43020013
บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
8
50
41
91
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
12
148
153
301
43020015
บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
8
27
16
43
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย
8
48
37
85
43020017
ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
8
16
12
28