จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน วัดหลวงสร้างนางขาว จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
6
9
11
20
43020050
บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
11
75
73
148
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
8
96
116
212
43020052
บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
8
69
73
142
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
8
60
64
124
43020054
บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
34
33
67
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
34
26
60
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
42
32
74