จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน นาหนัง จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020032
บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
8
98
68
166
43020033
บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
8
39
37
76
43020035
บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
8
88
86
174
43020036
บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
8
88
73
161
43020037
บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
8
69
65
134
43020038
บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
2
2
5
7
43020039
บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
10
122
109
231