จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 106 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ )

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020001
บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
0
43020002
บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
0
43020003
บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
0
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
0
43020005
บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
0
43020006
บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย
0
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
0
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
0
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
0
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
0
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
0
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
0
43020013
บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
0
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
0
43020015
บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
0
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย
0
43020017
ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
0
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
0
43020019
บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย
0
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
0
43020021
บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
0
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย
0
43020023
บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
0
43020024
บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
0
43020025
บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
0
43020026
บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
0
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
0
43020028
บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
0
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
0
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย
0
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย
0
43020032
บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
0
43020033
บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
0
43020035
บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
0
43020036
บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
0
43020037
บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
0
43020038
บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
0
43020039
บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
0
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
0
43020041
บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย
0
43020042
บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย
0
43020044
บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
0
43020045
บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
0
43020046
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
0
43020047
บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
0
43020048
บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
0
43020050
บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
0
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
0
43020052
บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
0
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
0
43020054
บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
0
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
0
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย
0
43020057
บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
0
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
0
43020059
บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
0
43020060
บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
0
43020061
บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
0
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
0
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
0
43020121
บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
0
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
0
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
0
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
0
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
0
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
0
43020127
อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
0
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่
0
43020129
บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่
0
43020130
บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
0
43020131
บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่
0
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020134
บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020136
บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020137
บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
0
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
0
43020139
บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
0
43020140
บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
0
43020141
สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020142
บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020145
รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020146
บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
0
43020148
บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
0
43020149
บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
0
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020151
บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020152
บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020153
บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020154
บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
0
43020156
บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
0
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
0
43020158
บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
0
43020159
บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
0
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
0
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
0
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
0
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
0
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
0
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
0
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
0