ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 7,219 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 7,219 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 7,219 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
เด็กยากจน
กำพร้า
เด็กถูกทอดทิ้ง
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท
43020001
บ้านกุดบง
23
23
0
0
0
43020002
บ้านใหม่
36
36
0
0
0
43020003
บ้านนิคมดงบัง
27
27
0
0
0
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
16
16
0
0
0
43020005
บ้านโนนฤาษี
7
7
0
0
0
43020006
บ้านหนองกุ้ง
55
54
1
0
0
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
37
37
0
0
0
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
17
17
0
0
0
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
156
155
1
0
0
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
24
24
0
0
0
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
74
74
0
0
0
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
37
37
0
0
0
43020013
บ้านนาตาล
45
45
0
0
0
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
207
207
0
0
0
43020015
บ้านปักหมู
22
22
0
0
0
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
71
71
0
0
0
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
8
8
0
0
0
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
34
34
0
0
0
43020019
บ้านบัว
89
89
0
0
0
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
62
62
0
0
0
43020021
บ้านโพนทัน
22
19
3
0
0
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
66
66
0
0
0
43020023
บ้านเซิม
164
164
0
0
0
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
73
73
0
0
0
43020025
บ้านโคกกลาง
30
30
0
0
0
43020026
บ้านคำตอยูง
68
68
0
0
0
43020027
บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
19
19
0
0
0
43020028
บ้านหนองแหวน
46
46
0
0
0
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
74
74
0
0
0
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
51
51
0
0
0
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
22
22
0
0
0
43020032
บ้านแป้น
44
44
0
0
0
43020033
บ้านกุดแกลบ
55
55
0
0
0
43020035
บ้านหนองหอย
51
50
1
0
0
43020036
บ้านก่องขันธ์
71
71
0
0
0
43020037
บ้านดงสระพัง
49
49
0
0
0
43020038
บ้านต้อนเหนือ
7
7
0
0
0
43020039
บ้านนาหนัง
209
209
0
0
0
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
0
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก
74
74
0
0
0
43020042
บ้านผือ
187
187
0
0
0
43020044
บ้านคำจำปา
51
51
0
0
0
43020045
บ้านคำเจริญ
43
43
0
0
0
43020046
บ้านโพธิ์
134
134
0
0
0
43020047
บ้านคำปะกั้ง
81
81
0
0
0
43020048
บ้านปัก
66
66
0
0
0
43020050
บ้านดงกำพี้
116
116
0
0
0
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
60
60
0
0
0
43020052
บ้านวัดหลวง
78
78
0
0
0
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
33
33
0
0
0
43020054
บ้านสร้างนางขาว
8
8
0
0
0
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
32
32
0
0
0
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
22
22
0
0
0
43020057
บ้านหนองอั้ว
183
183
0
0
0
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
60
60
0
0
0
43020059
บ้านเชียงอาด
116
116
0
0
0
43020060
บ้านนาเมย
41
40
0
1
0
43020061
บ้านโคกหัวภู
59
59
0
0
0
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
68
68
0
0
0
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
26
26
0
0
0
43020121
บ้านนาดี
36
32
2
0
2
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
95
95
0
0
0
43020123
บ้านจับไม้
21
20
1
0
0
43020124
รสลินคัคณางค์
123
123
0
0
0
43020125
บ้านนาฮำ
257
257
0
0
0
43020126
บ้านหนองยาง
93
93
0
0
0
43020127
อนุบาลหนองควาย
161
161
0
0
0
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
59
59
0
0
0
43020129
บ้านโพนทอง
41
41
0
0
0
43020130
บ้านท่าคำบง
109
109
0
0
0
43020131
บ้านหนองวัวชุม
70
70
0
0
0
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
98
98
0
0
0
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
69
69
0
0
0
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
75
75
0
0
0
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
37
37
0
0
0
43020136
บ้านหนองหลวง
40
40
0
0
0
43020137
บ้านแบง
55
55
0
0
0
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
155
155
0
0
0
43020139
บ้านโนนสะอาด
219
219
0
0
0
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
80
80
0
0
0
43020141
สุทธสิริโสภา
93
92
1
0
0
43020142
บ้านนาทับไฮ
27
27
0
0
0
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
48
48
0
0
0
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
19
19
0
0
0
43020145
รุจีจินตกานนท์
62
62
0
0
0
43020146
บ้านหนองเค็ม
80
80
0
0
0
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
25
25
0
0
0
43020148
บ้านดอนเหมือด
53
53
0
0
0
43020149
บ้านต้อน
100
100
0
0
0
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
146
146
0
0
0
43020151
บ้านนาสิงห์
39
37
2
0
0
43020152
บ้านนายาง
244
244
0
0
0
43020153
บ้านสามัคคีชัย
55
55
0
0
0
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
33
33
0
0
0
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
115
115
0
0
0
43020156
บ้านดงดาล
54
54
0
0
0
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
74
74
0
0
0
43020158
บ้านหนองคอน
3
3
0
0
0
43020159
บ้านโพนแพง
19
18
1
0
0
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
39
39
0
0
0
43020161
บ้านหนองแก้ว
27
27
0
0
0
43020162
บ้านน้ำเป
18
18
0
0
0
43020163
บ้านตาลชุม
8
8
0
0
0
43020164
นิคมเจริญชัย
71
71
0
0
0
43020165
บ้านนาชุมช้าง
58
58
0
0
0
43020166
บ้านโนนสวรรค์
110
109
0
1
0