ข้อมูลนักเรียนแยกรายสัญชาติ ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกรายสัญชาติ ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกรายสัญชาติ ในสังกัด จำนวน 15,708 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
ไทย
ลาว
อื่นๆ
จีน
เมียนมา
กัมพูชา
มาเลเซีย
ไม่ปรากฎสัญชาติ
เกาหลีใต้
ปากีสถาน
43020001
บ้านกุดบง
77
74
3
0
0
0
0
0
0
0
0
43020002
บ้านใหม่
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020003
บ้านนิคมดงบัง
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
81
80
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020005
บ้านโนนฤาษี
128
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020006
บ้านหนองกุ้ง
68
66
2
0
0
0
0
0
0
0
0
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
67
64
3
0
0
0
0
0
0
0
0
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
17
16
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
1,038
1,032
2
2
1
1
0
0
0
0
0
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
61
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
176
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
50
49
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020013
บ้านนาตาล
91
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
301
300
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43020015
บ้านปักหมู
43
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
85
84
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
28
27
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
133
132
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020019
บ้านบัว
316
316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
107
106
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43020021
บ้านโพนทัน
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
97
93
3
1
0
0
0
0
0
0
0
43020023
บ้านเซิม
351
351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
154
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020025
บ้านโคกกลาง
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020026
บ้านคำตอยูง
78
77
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020027
บ้านหนองแคน-ดอนสนุก
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020028
บ้านหนองแหวน
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
68
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
39
38
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020032
บ้านแป้น
166
166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020033
บ้านกุดแกลบ
76
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020035
บ้านหนองหอย
174
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020036
บ้านก่องขันธ์
161
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020037
บ้านดงสระพัง
134
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020038
บ้านต้อนเหนือ
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020039
บ้านนาหนัง
231
228
2
1
0
0
0
0
0
0
0
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก
136
135
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020042
บ้านผือ
549
546
1
2
0
0
0
0
0
0
0
43020044
บ้านคำจำปา
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020045
บ้านคำเจริญ
128
124
0
2
0
0
0
1
1
0
0
43020046
บ้านโพธิ์
435
435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020047
บ้านคำปะกั้ง
295
294
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43020048
บ้านปัก
131
130
0
0
0
1
0
0
0
0
0
43020050
บ้านดงกำพี้
148
148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
212
209
1
0
0
0
0
1
0
1
0
43020052
บ้านวัดหลวง
142
140
2
0
0
0
0
0
0
0
0
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
124
124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020054
บ้านสร้างนางขาว
67
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020057
บ้านหนองอั้ว
236
234
0
1
0
0
0
0
1
0
0
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
138
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020059
บ้านเชียงอาด
252
251
0
0
0
0
1
0
0
0
0
43020060
บ้านนาเมย
77
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020061
บ้านโคกหัวภู
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
73
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
155
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020121
บ้านนาดี
184
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
347
346
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020123
บ้านจับไม้
68
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020124
รสลินคัคณางค์
263
262
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020125
บ้านนาฮำ
356
356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020126
บ้านหนองยาง
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020127
อนุบาลหนองควาย
653
649
1
0
0
0
0
3
0
0
0
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
179
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020129
บ้านโพนทอง
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020130
บ้านท่าคำบง
141
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020131
บ้านหนองวัวชุม
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
133
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
168
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
159
158
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020136
บ้านหนองหลวง
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020137
บ้านแบง
270
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
419
418
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020139
บ้านโนนสะอาด
366
365
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
114
113
0
1
0
0
0
0
0
0
0
43020141
สุทธสิริโสภา
160
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020142
บ้านนาทับไฮ
72
71
1
0
0
0
0
0
0
0
0
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
85
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020145
รุจีจินตกานนท์
224
223
0
0
0
0
0
0
0
0
1
43020146
บ้านหนองเค็ม
82
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020148
บ้านดอนเหมือด
91
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020149
บ้านต้อน
121
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
364
364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020151
บ้านนาสิงห์
88
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020152
บ้านนายาง
277
277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020153
บ้านสามัคคีชัย
87
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
102
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
116
113
3
0
0
0
0
0
0
0
0
43020156
บ้านดงดาล
102
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
136
132
0
4
0
0
0
0
0
0
0
43020158
บ้านหนองคอน
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020159
บ้านโพนแพง
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020161
บ้านหนองแก้ว
81
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020162
บ้านน้ำเป
96
94
2
0
0
0
0
0
0
0
0
43020163
บ้านตาลชุม
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020164
นิคมเจริญชัย
107
104
3
0
0
0
0
0
0
0
0
43020165
บ้านนาชุมช้าง
67
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43020166
บ้านโนนสวรรค์
183
179
3
0
0
0
0
0
1
0
0