ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย (18 กรกฏาคม 2563)


1,038
จำนวนนักเรียน
493
นักเรียนชาย
545
นักเรียนหญิง
36
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
16
9
25
อนุบาล 3
2
23
25
48
รวมอนุบาล
4
39
34
73
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
60
69
129
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
80
77
157
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
92
87
179
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
78
93
171
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
79
94
173
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
65
91
156
รวมประถมศึกษา
32
454
511
965
รวมทั้งหมด
36
493
545
1,038
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 73 คน

7.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 965 คน

92.97%