ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี (18 กรกฏาคม 2563)


61
จำนวนนักเรียน
31
นักเรียนชาย
30
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
2
3
อนุบาล 3
1
4
1
5
รวมอนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
8
12
รวมประถมศึกษา
6
26
27
53
รวมทั้งหมด
8
31
30
61
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

13.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

86.89%