ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (18 กรกฏาคม 2563)


176
จำนวนนักเรียน
92
นักเรียนชาย
84
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
18
8
26
อนุบาล 3
1
10
7
17
รวมอนุบาล
2
28
15
43
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
9
10
19
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
14
10
24
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
14
26
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
8
17
รวมประถมศึกษา
6
64
69
133
รวมทั้งหมด
8
92
84
176
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 43 คน

24.43%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 133 คน

75.57%