ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก (18 กรกฏาคม 2563)


50
จำนวนนักเรียน
28
นักเรียนชาย
22
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
1
4
3
7
รวมอนุบาล
2
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
3
6
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
4
3
7
รวมประถมศึกษา
6
23
18
41
รวมทั้งหมด
8
28
22
50
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

18.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 41 คน

82.00%