ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตาล (18 กรกฏาคม 2563)


91
จำนวนนักเรียน
50
นักเรียนชาย
41
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
2
6
อนุบาล 3
1
5
2
7
รวมอนุบาล
2
9
4
13
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
9
3
12
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
3
7
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
8
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
7
16
รวมประถมศึกษา
6
41
37
78
รวมทั้งหมด
8
50
41
91
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

14.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 78 คน

85.71%