ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ (18 กรกฏาคม 2563)


301
จำนวนนักเรียน
148
นักเรียนชาย
153
นักเรียนหญิง
12
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
15
7
22
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
10
13
23
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
19
32
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
13
14
27
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
11
9
20
รวมประถมศึกษา
6
73
71
144
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
24
37
61
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
23
27
50
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
28
18
46
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
6
75
82
157
รวมทั้งหมด
12
148
153
301
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 144 คน

47.84%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 157 คน

52.16%