ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปักหมู (18 กรกฏาคม 2563)


43
จำนวนนักเรียน
27
นักเรียนชาย
16
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
3
1
4
อนุบาล 3
1
6
2
8
รวมอนุบาล
2
9
3
12
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
3
8
รวมประถมศึกษา
6
18
13
31
รวมทั้งหมด
8
27
16
43
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

27.91%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 31 คน

72.09%