ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ (18 กรกฏาคม 2563)


85
จำนวนนักเรียน
48
นักเรียนชาย
37
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
2
10
อนุบาล 3
1
9
6
15
รวมอนุบาล
2
17
8
25
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
7
8
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
8
6
14
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
9
5
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
2
7
รวมประถมศึกษา
6
31
29
60
รวมทั้งหมด
8
48
37
85
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 25 คน

29.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

70.59%