ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา (18 กรกฏาคม 2563)


28
จำนวนนักเรียน
16
นักเรียนชาย
12
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
0
2
อนุบาล 3
1
5
1
6
รวมอนุบาล
2
7
1
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
2
3
รวมประถมศึกษา
6
9
11
20
รวมทั้งหมด
8
16
12
28
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 20 คน

71.43%