ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก (18 กรกฏาคม 2563)


20
จำนวนนักเรียน
9
นักเรียนชาย
11
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
2
0
2
อนุบาล 3
1
3
3
6
รวมอนุบาล
2
5
3
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
4
4
8
12
รวมทั้งหมด
6
9
11
20
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

40.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

60.00%