ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท (18 กรกฏาคม 2563)


39
จำนวนนักเรียน
14
นักเรียนชาย
25
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
1
1
2
รวมอนุบาล
2
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
0
4
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
0
3
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
5
7
12
รวมประถมศึกษา
6
13
23
36
รวมทั้งหมด
8
14
25
39
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

7.69%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน

92.31%