ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้น (18 กรกฏาคม 2563)


166
จำนวนนักเรียน
98
นักเรียนชาย
68
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
10
20
อนุบาล 3
1
10
11
21
รวมอนุบาล
2
20
21
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
15
4
19
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
16
11
27
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
7
19
รวมประถมศึกษา
6
78
47
125
รวมทั้งหมด
8
98
68
166
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 41 คน

24.70%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 125 คน

75.30%