ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแกลบ (18 กรกฏาคม 2563)


76
จำนวนนักเรียน
39
นักเรียนชาย
37
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
7
15
อนุบาล 3
1
3
5
8
รวมอนุบาล
2
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
4
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
8
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
3
12
รวมประถมศึกษา
6
28
25
53
รวมทั้งหมด
8
39
37
76
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

30.26%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

69.74%