ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอย (18 กรกฏาคม 2563)


174
จำนวนนักเรียน
88
นักเรียนชาย
86
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
11
21
อนุบาล 3
1
12
6
18
รวมอนุบาล
2
22
17
39
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
15
11
26
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
11
12
23
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
16
23
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
14
26
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
10
7
17
รวมประถมศึกษา
6
66
69
135
รวมทั้งหมด
8
88
86
174
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 39 คน

22.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 135 คน

77.59%