ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ (18 กรกฏาคม 2563)


161
จำนวนนักเรียน
88
นักเรียนชาย
73
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
8
18
อนุบาล 3
1
15
7
22
รวมอนุบาล
2
25
15
40
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
13
23
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
12
21
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
13
4
17
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
11
14
25
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
12
8
20
รวมประถมศึกษา
6
63
58
121
รวมทั้งหมด
8
88
73
161
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 คน

24.84%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน

75.16%