ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสระพัง (18 กรกฏาคม 2563)


134
จำนวนนักเรียน
69
นักเรียนชาย
65
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
5
9
14
อนุบาล 3
1
7
9
16
รวมอนุบาล
2
12
18
30
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
8
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
9
22
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
9
18
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
13
6
19
รวมประถมศึกษา
6
57
47
104
รวมทั้งหมด
8
69
65
134
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

22.39%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 104 คน

77.61%